ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (10)
S__11386882
previous arrow
next arrow
Shadow
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อว.ส่วนหน้า จ.สุโขทัย
โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรมกองนโยบายและแผน

เอกสารเผยแพร่กองนโยบายและแผน

ปฎิทินกิจกรรมกองนโยบายและแผน

ลิงค์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

กระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
สำนักงบประมาณ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ

กองนโยบายและแผน

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่อยู่ 156 หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

E-mail : sarabun.plan@psru.ac.th

โทรศัพท์ : 055-267119 สายใน 9253