ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (3)
S__11386882
previous arrow
next arrow
Shadow
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อว.ส่วนหน้า จ.สุโขทัย
โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิูลสงคราม
SDGs PSRU

ข่าวประชาสัมพันธ์กองนโยบายและแผน

เปิดระบบ iMisกรอกรายละเอียดโครงการฯ ปีงบประมาณ 2567

ปุกาศ ปุกาศ !!! คริสมาสต์นี้เปิดระบบ iMisกรอกรายละเอียดโครงการฯ ปีงบประมาณ 2567 กองนโยบายและแผน ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานกรอกรายละเอียดโครงการ /…

แจ้งประกาศเพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

กองนโยบายและแผน ขอแจ้งประกาศ เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง…

เอกสารเผยแพร่กองนโยบายและแผน

ปฎิทินกิจกรรมกองนโยบายและแผน

ลิงค์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

กระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
สำนักงบประมาณ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ

กองนโยบายและแผน

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่อยู่ 156 หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

E-mail : sarabun.plan@psru.ac.th

โทรศัพท์ : 055-267119 สายใน 9253